Stage-Z

Maakt theater dat je raakt

Raad van Toezicht

Algemeen

Stage-Z is een stichting met een Raad van Toezicht en een directie die gevormd wordt door mevrouw Emmelien Matthijsse (1966), algemeen directeur. De Raad van Toezicht, bestaat uit 5 leden en komt minimaal meestal 4x per jaar bijeen (september, november, maart en mei). De vergadercyclus van de Raad van Toezicht is gekoppeld aan die van het indienen van het jaarverslag en de jaarrekening bij de grootste subsidiënt, de gemeente Rotterdam. Stage-Z en Theater Zuidplein willen dat alle medewerkers een goede afspiegeling zijn van de Rotterdamse bevolking. Dit beleid geldt ook voor de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht is daarnaast ook ruimte voor een trainee. Dit in het kader van het leerwerkbedrijf.
Leden van de Raad van Toezicht nemen zitting voor maximaal 4 jaar, deze termijn kan eenmaal verlengd worden. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt voor een periode van 4 jaar aangesteld, ook deze termijn kan eenmaal worden verlengd.

Kerntaken

De Raad van Toezicht heeft als kerntaken:

Binnen de Raad bestaan 2 commissies: de remuneratie- & benoemingsadviescommissie en de auditcommissie

De Remuneratie- & benoemingsadviescommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht.

De remuneratie- & benoemingsadviescommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en richt zich daarbij op het advies inzake:

De remuneratie- & benoemingsadviescommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht; Mw. Hilde Schmit Jongbloed en Dhr. Henk Aron. De leden worden benoemd voor de periode van 2 jaar. Deze termijn kan met 2 jaar worden verlengd, maar is nooit langer dan de zittingstermijn in de Raad van toezicht van betreffend lid.

De auditcommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht, die zich bezighoudt met het beoordelen van onder andere het functioneren van het interne risicobeheersingssysteem van Theater Zuidplein.

De audit bestaat uit twee leden van de raad van Toezicht; dhr. Ko Blok en dhr. Fred Romijnsen.

Van de audit maakt ten minste een financieel expert deel uit, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting terrein.

De leden van de auditcommissie worden benoemd voor de periode van 2 jaar.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

 1. De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een juist gevoel voor evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand en hebben voldoende inzicht bij voorkeur op grond van elders opgedane ervaring (als lid van Raad van Toezicht of als directeur en/of als bestuurder) in de taakverdeling tussen de Raad van Toezicht en de directeuren-bestuurders. Zij hebben een onafhankelijke, zakelijke, positief-kritische en proactieve grondhouding ten opzichte van directeuren-bestuurders.
 1. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn bekend met en onderschrijven de Governance Code Cultuur alsmede de Code Culturele Diversiteit.
 1. De samenstelling van de Raad van Toezicht is qua man/vrouw verhouding, culturele achtergrond en leeftijd zoveel mogelijk een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling in grootstedelijk Rotterdam. In aanvulling op de Raad van Toezicht is er plaats voor een trainee. Deze heeft geen stemrecht.
 1. De Raad van Toezicht kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief – vanuit verschillende gezichtspunten van diverse belanghebbende partijen – naar zaken die van belang zijn voor de stichting.
 1. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn in staat uit een veelheid aan (complexe) informatie de kern te pakken, op verschillende wijzen informatie tot zich te nemen, te verwerken en deze informatie vervolgens te objectiveren ten grondslag van een te nemen beslissing. Ze hebben het vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de directeuren-bestuurders voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen.
 1. Ieder lid is in staat en heeft de bereidheid in teamverband samen te werken. De Raad van Toezicht treedt met een gezamenlijk, eenduidige visie naar buiten.
 1. De leden van de Raad van Toezicht zijn bereid en in staat voldoende tijd uit te trekken voor hun functie en hun deskundigheid op peil te houden.
 1. De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne, staan wat dat betreft midden in de samenleving en zijn op de hoogte van ontwikkelingen in de kunst- en cultuurwereld en/of bereid zich hierin te verdiepen. Ze hebben daarnaast affiniteit met de doelgroepen en het werkterrein van Theater Zuidplein en Stage-Z.
 1. Alle leden van de Raad van Toezicht staan in beginsel open voor vernieuwing/verandering/innovatie. Dit gezien de innovatieve rol die Theater Zuidplein/Stage-Z veelvuldig binnen de branche vervult.
 2. Het merendeel van de leden van de Raad van Toezicht kan, vanwege relevante actuele netwerken, als ambassadeur optreden, mede in het kader van sponsoring/fondsenwerving.
 3. De Raad van Toezicht heeft in zijn gelederen een voorzitter, die het eerste aanspreekpunt van de directeuren-bestuurders is en zorg draagt voor de verbinding tussen Raad van Toezicht en directeuren-bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht onderling. Deze moet het vermogen hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in te vullen om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming. Tevens moet de voorzitter een externe rol in het belang van de stichting kunnen vervullen.
 4. Conform Governance Code Cultuur beoordeelt de Raad van Toezicht jaarlijks haar eigen functioneren en in welk opzicht de leden behoefte hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis.
 5. Een lid van de Raad van Toezicht dient geen tegenstrijdige belangen te hebben op het moment van benoeming.
 6. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven bij aanstelling de missie en visie van Theater Zuidplein en Stage-Z.

Specifieke expertise leden Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is afgestemd op benodigde expertise voor de algemene toezichthouding. De leden adviseren de directeuren-bestuurders waar mogelijk ook op het gebied van hun eigen vak / expertise.

De navolgende expertise binnen de Raad van Toezicht is gewenst/aanwezig:

 1. Politiek en/of maatschappelijk en/of onderwijs/cultuur veld
  Landelijk/regionaal aanzien bij landelijk / regionale politiek, maatschappelijk veld en/of onderwijs/cultuurveld.
  Goed netwerk in Rotterdamse gemeentepolitiek/stadhuis/maatschappelijke instellingen/onderwijs/cultuur.
  Ruime ervaring als lid van Raad van Toezicht of als commissaris.
 1. Financiën (juridisch/personeel)
  Financieel deskundige op het gebied van bedrijfsvoering, interne controle en verslaggeving. Gesprekspartner voor de externe accountant. Bij voorkeur ervaring met culturele instellingen.
  Heeft basale kennis van juridische vraagstukken op het gebied van vastgoed en personeelErvaring als lid van Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen
 1. Afkomstig uit groot bedrijfsleven Rotterdam (Zuid)
  Aanzien bij regionaal en landelijk bedrijfsleven.
  Goed netwerk onder bedrijfsleven in regio Rotterdam.
  (Ruime) ervaring als bestuurder, lid van Raad van Toezicht of als commissaris
 1. Marketing/Verkoop/communicatie
  Kennis van en ervaring met consumentenmarketing in grootstedelijk gebied.
  Goed netwerk onder bedrijfsleven in Rotterdam.
  Creatieve/vernieuwende denker.
  Enige ervaring als lid van Raad van Toezicht is een pre.
 1. Ondernemer / manager
  Werkzaam in sector, die relevant is voor Theater Zuidplein.
  Enige ervaring als lid van Raad van Toezicht is een pre.

Specifieke taken voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft de onderstaande specifieke taken:

Klik hier voor de huidige samenstelling van Raad van Toezicht Stage-Z.